Gelecek 10 Yılda Türkiye ve Dünya

GELECEK TÜRKİYE NASIL OLACAK ?

Bilgiye ulaşma ve işleme araçları ile ilgili platformların dünya çapında daha homojen ve kolay ulaşılabilir hale gelmesi neticesinde artık dünyanın önümüzdeki yıllarda alacağı pozisyon ile Türkiye’nin alacağı pozisyonu birbirinden ayrı noktalarda düşünmekten ziyade birbirine yakın noktalarda değerlendirebiliriz .

Bu durum muvacehesinde , teknolojik ve stratejik yatırımların sürdürülebilir mahiyette yapılması , eğitim sisteminin bu yatırımlardan yeterince payını almasının sağlanması , ticari sistemlerin dünya standartlarında optimize edilerek toplumsal hayatla ilgili yapılacak iyileştirmelerle kalitesinin artırılması çalışmalarının ülkemiz nezdinde yürütülmesi sayesinde dünyadaki ilerleme noktaları ile koordinatlarımızı eşdeğer kılabiliriz .

Birçok konuda “Mikro Yönetim” ilkelerinin yüksek oranda rağbet göreceği ve yaygınlık kazanacağı düşüncesinden yola çıkacak olursak , bu ilkelerin artan bilgi yoğunluğu ve veri akışı olguları karşısında uygulama alanı bulabilmesi açısından farklı disiplinlerde uzmanlık alanlarını teoride ve pratikte birleştirerek uygulayabilen kişilerin ve bu kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu kurum , kuruluş ve yapıların öncü olacağını söyleyebiliriz.

 

Orjinal Makale

Ceyhun Orhon / Yazılım Süreçleri Yöneticisi

Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı